Din metod kan nu införas när du har:

 • lämplig utrustning,

 • utbildad personal,

 • en metodbeskrivning (SOP),

 • satt upp intern kvalitetskontroll,

 • en valideringsrapport som stämmer med metodens omfattning, dv.s matriser och haltområden och

 • en preliminär mätosäkerhet.

FAQ

 1. Rapportering under LOQ. När beräkningar skall göras på resultat, t.ex. ett årligt utsläpp beräknat från data på halt och flöde varje dag kan man behöva rapportera under LOQ. Vi vet att resultatet är någonstans mellan 0 och LOQ (kan även vara > LOQ). EU direktiv 2009/90/EG säger följande i Artikel 5

  Beräkning av medelvärden
  1.   När mängderna av fysikalisk-kemiska eller kemiska mätstorheter i ett visst prov ligger under kvantifieringsgränsen, ska mätresultaten fastställas till halva värdet av den berörda kvantifieringsgränsen för beräkningen av medelvärden.
  2.   När ett beräknat medelvärde av mätresultaten enligt punkt 1 ligger under kvantifieringsgränserna ska värdet anges som ”under kvantifieringsgränsen”.
  3.   Punkt 1 ska inte tillämpas på mätstorheter som består av den sammanlagda summan för en viss grupp fysikalisk-kemiska parametrar eller kemiska mätstorheter, inklusive deras relevanta metaboliter, nedbrytningsprodukter och reaktionsprodukter. I sådana fall ska resultat under kvantifieringsgränsen för det enskilda ämnet fastställas till noll.

  Här rekommederas alltså att rapportera halva LOQ och mätosäkerheten blir få LOQ/2.

  Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) https://smp.lansstyrelsen.se/  anger

  Ange värde
  ...I samband med årsutsläpp görs en så kallad punktskattning. Detta är ett krav i internationella rapporteringar. I samband med årsutsläpp baserade på koncentrationsmätningar, som delvis fallit under detektionströskeln, rekommenderas följande tumregel: Vid beräkning av årsvärden utifrån halter som ligger under detektionsgränsen
  bör det värde som motsvarar halva detektionsgränsen användas i beräkningen, under förutsättning att minst ett koncentrationsvärde ligger över detektionsgränsen. Om alla koncentrationsvärden fallit under detektionsgränsen bör årsutsläppet skattas genom expertbedömning och i fortsättningen en känsligare analysmetod väljas. Detta gäller t.ex. metallhalter i utgående vatten från avloppsreningsverk.  Årsutsläpp framräknade på detta sätt bör kunna kodas med Metod = M (mätning) om minst en koncentration överstigit detektionsgränsen och Metod = E om expertbedämning använts. Den som önskar registrera den expertbedömda uppgiften "Nära noll" bör lämpligen registrera värdet 0 och koda Metod=E.
  Här förutsätter man att rapporteringsgränsen är detektionsgränsen - normalt ligger rapporteringsgränsen en faktor 3 över detektionsgränsen